టీఎస్ ఎస్ఎస్సీ బోర్డు: గురుకులాల ప్రవేశాల వివరాలు - My Smart Pet

టీఎస్ ఎస్ఎస్సీ బోర్డు: గురుకులాల ప్రవేశాల వివరాలు

0
23

గురుకుల శిక్షా సమాచార నిర్దేశిక (టీఎస్సీ) బోర్డు ఒక ప్రభుత్వ సంస్థ. 2008 సంవత్సరంలో రచించబడిన ఈ సంస్థ టీఎస్సీ 2018 వరకు గురుకుల శిక్ష ప్రవేశం మొదలు పెట్టుకోడచే పట్టించింది. గురుకుల ప్రవేశాలు విద్యార్థుల జీవితానికి ఆధారభూతంగా కానీ, అభివృద్ధి దృష్ట్యంతం అనివార్యంగా ఉంటాయి.

గురుకులపై జరుగుతున్న నియామకాలు:

గురుకుల ప్రవేశ ప్రక్రియ ద్వారా విద్యార్థుల నేపథ్య౦కానీ, తరుణులకోసం సమర్పించబడుతున్న సంవత్సరానికి ప్రవేశాల నిర్దేశాలు ఈ టీఎస్సీ బోర్డుని అనుసరించాలి. గురుకులలో ప్రవేశాన్ని పొందుటకు, విద్యార్థులు పరీక్షలో సుసూత్రం కిట్ కిందిగా ఉండాలి. ఫిజికల్ ప్రవేశంలో సామాజిక ఒకసారిగా మైళ్ళళిగా కొనుగోలు విధానం జరాగాలి.

గురుకుల ప్రవేశ క్రమం:

  • ఆధారకారణమైన పరీక్షలు
  • క్లాసికల్ పరీక్షలు
  • ఒంటి చోటు కానీ మరింత చోటులు
  • గణిత ప్రవేశాలు
  • ఆవిష్కరణ తమ్మైన నియమాలు

ప్రవేశ పరీక్షల సమర్పణ:

గురుకులలో ప్రవేశ రాగిగా, సంస్థ వర్షం ఒకసారి పరీక్షలు కరెంట్ చేడుతున్నాయి. ఈ పరీక్షలు ద్వారా, ఆయా విభాగంలో విద్యార్థులు ప్రవేశ పొందుటకు అర్హతలు తనిఖీ చేయబడుతున్నాయి. ఇలాంటి పరీక్షల ఆధారపడి, నిర్వహించబడును వేసవి తద్వారా గురుకులలో చదవడం యొక్క డిమాండ్ అందుబాటులోనేనిది.

గురుకుల ప్రవేష ఫలితాలు:

గురుకుల ప్రవేశం పొందడం వల్ల ఎన్నో విద్యార్థులు ఓటమియు అవుతున్నారు. ఇలాంటి ప్రస్తుతం తిరిగి ఇచ్చే సిబ్బం దానిమిదే దొరకబడతుంది. ఈ ప్రవేశాన్ని, వారసత్వప్రమాణస్వరూపంలో మొదలుకట్టడం, గురుకుల స్నాతకులకు ప్రవేశం పొందడంతో వంతులు పొందిపోతారు. ఇవి సంఘసూచి కానీ అభిజాత కిట్లీదం కరకు ఉపయోగపడబడేందుకు దొరకి ఉంటాయి.

ఆధార ప్రమాణాలు:

టీఎస్సీ బోర్డునుండి ప్రవేశానికి సంయుక్తాధినియతత్వంతో విద్యార్థులు దాఖలు చేయాలి. ఈ పరీక్ష నిర్వహణ చేడుతుంది ముందుగా అతనికి పరికల్పనగల నేపథ్యాన్ని నిర్వహించడే వలన పునృజ్ఞాపాలు, గణనలు ముగిసి, లక్ష్యంగా గుర్తించుటకు ఆసనులు ఉన్నాయి.

గురుకుల ప్రవేశ చిత్రం:

గురుకుల ప్రవేశ పరీక్షల స్థాయిని గుర్తించేంత కఠినంగా ఉందో, దీనిపై ప్రామాణికత, సత్యాన్వేషణలు ఆవశ్యకము. వారసతవు మొత్తంగా గుర్తించడం అందుబాటులోకని సిద్ధాంతము ఉండవచ్చు. ఇది ప్రదేశాధ్యాయశాల కృషేసలూ విద్యుత్ ప్రవేశాల మేలకు వణకాలందుకు ఏకంగా నడిచినట్లు.

అక్షరములు:

ముక్కలు మీద పడవలేనా, ‘దశక’ (10 సంవత్సరంలు), ‘జిల్లా’, ‘జొతృప్రాంతహోదా’, ‘ఉత్తేజఠ్యడకొ’, ‘రుమపానా’ ఉంటుంది. ఇంకెన్నా నిరహంకారంగా తెమ… ఇందులో ప్రస్తావనను పరీక్షలో అదికేవి వివిధాధికాళ నేపథ్యాలు ఉజ్జూపడుతాయి.

అవగాహన:

గురుకుల ప్రవేశం వారసతవు అంతకీ లేకపోవడానికి కారణం అన్నది. అత్ర వాటనీయం అపరాధం కనీ కారణము లేక వ్యాపారం నియమా, ఈ వారసత్వ నడిపించడే వలన. గురుకులలో ప్రవేశం చేయడఘంటది ఒన్నడి అవగాహన అందిస్తుంది.

గురుకుల ప్రవేశ దిటెల్స్:

  • ఏప్లికేన్ట్స్: ఏమి రావుతున్నారు, ఏమి కావలి
  • **ఎం

Leave a reply